STENOSELSKABET

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland

Forside Udskriv Kontakt JMHS

MØDER
Årets møder
Tidligere møder


LINKS
Konferencer
Selskaber
Museer
Websites


ARKIV
Tidligere foredrag
Billeder/Fotos
Sygehus historie
Publikationer


BESTYRELSE
Medlemmer
Æresmedlemmer


English
Deutsch
 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 
 
REFERATER
Dot.jpg (287 bytes) Generalforsamlinger
Dot.jpg (287 bytes) Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder

Dot.jpg (287 bytes) GeneralforsamlingerReferat Generalforsamling og Regnskab 2019 (pdf)
Referat Generalforsamling 2017
Referat Generalforsamling 2016
Referat Generalforsamling 2015
Referat Generalforsamling 2014
Referat Generalforsamling 2013
Referat Generalforsamling 2012
Referat Generalforsamling 2011
Regnskab 2016 (PDF)

Regnskab 2015 (PDF)
Regnskab 2014 (PDF)

Regnskab 2012
Regnskab 2011 (PDF)
Referat Generalforsamling 2010 Regnskab 2010
Referat Generalforsamling 2009 Regnskab 2009   (PDF)
Referat Generalforsamling 2008 Regnskab 2008   (PDF)
Referat Generalforsamling 2007 Regnskab 2007   (PDF)
Referat Generalforsamling 2006 Regnskab 2006   (PDF)
Referat Generalforsamling 2005 Regnskab 2005   (PDF)
Referat Generalforsamling 2004 Regnskab 2004   (PDF)
Referat Generalforsamling 2003 Regnskab 2003   (PDF)
Referat Generalforsamling 2002 Regnskab 2002   (PDF)
Referat Generalforsamling 2001 Regnskab 2001   (PDF)
Referat af Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland Onsdag den 3. maj 2017 kl. 19.00 i Steno Museets planetarium

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Valg til bestyrelsen På valg er: Bjarne Møller Madsen (modtager ikke genvalg), Claus Fenger (modtager genvalg), Preben Hørsted Bindslev (modtager genvalg), Ole Sonne (modtager genvalg)
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Formanden Ole Sonne bød velkommen og beklagede, at den fysiske indkaldelse til generalforsamlingen ikke var udsendt. Det skyldtes omstrukturering i Lægeforeningen, som står for Stenoselskabets medlemshåndtering og tilsendelse af forsendelseslabels. Disse labels var ikke ekspederet rettidigt.

Lægeforeningen beklager forløbet.


Ad 1. Anders Frøland valgtes til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den elektroniske indkaldelse var kommet 1 dag for sent, men forsamlingen godkendte alligevel generalforsamlingens gyldighed. Dirigenten gav derefter ordet til formanden til aflæggelse af beretning.

Ad 2. Formanden kunne meddele, at der var afholdt de nødvendige bestyrelsesmøder. Formanden takkede Steno Museet for at lægge hus til Stenoselskabets møder. Selskabet har afholdt følgende 3 medlemsmøder i foråret og afviklet udflugt og afholdt 2 medlemsmøder i efteråret:

Den 3. februar 2016.
Foredrag ved fhv. overlæge i Viborg Magne Juhl: Jordemødre uddannet fra 1739 til 1920.

Den 16. marts 2016.
Foredrag ved forsker ved Det Kongelige Bibliotek Niels Bruun: Strejftog i Thomas Bartholins forfatterskab.

Den 11. maj 2016.
Generalforsamling og foredrag ved professor ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitet Henrik Kolstad: Bernadino Ramassini (1633-1714) - arbejdsmedicinens fader – stadig aktuel? Den 24. september 2016. En velbesøgt udflugt til Randers Sygehusmuseum og GAIA Museum i Randers.

Den 26. oktober 2016.
Foredrag ved pens. læge, major Sten Krarup: Hvis den kolde krig var blevet varm – dansk sygehusberedskab i 1900-tallet. Samme aften var der indlæg ved museumsinspektør, Morten A. Skydsgaard og museumsassistent Jenny Husted, begge Steno Museet: Hvad er det? og ”Crowdsourcing” – eller moderne vidensdeling

Den 7. december 2016.
Foredrag ved fhv. lærer og officer, Randers, Anders Straarup: Allierede flyvere og danske læger. Derefter takkede dirigenten formanden for beretningen

Ad 3. Dirigenten bad derefter Stenoselskabets kasserer Magne Juhl om at aflægge regnskab. Mange Juhl gennemgik de anførte poster i regnskabet. Selskabets revisor har set og opstillet regnskabet. Der er ikke anført anmærkninger. Regnskabet udviser et overskud på kr. 5.677,54.

Ad 4. Bjarne Møller-Madsen ønskede ikke genvalg. Claus Fenger, Preben Hørsted-Bindslev og Ole Sonne genopstillede og de blev alle genvalgt. For at øge bredden af bestyrelsens indsigtsområde, gav generalforsamlingen bestyrelsen mandat til at forsøge sig suppleret med fhv. apoteker Bodil Brock, som arbejder som frivillig på Steno Museet med registrering af de farmacirelaterede genstande.

Ad 5. Stenoselskabets revisor gennem flere år, Dorrit Sylvester-Hvid ønskede ikke at genopstille. Henning Bruun Schmidt valgtes som ny revisor.

Ad 6. Der var ingen indkomne forslag

Ad 7. Ved det forudgående bestyrelsesmøde i Selskabet, havde selskabets sekretær gennem 19 år Hanne Teglhus meddelt, at hun ønskede at fratræde sit hverv og sin post i selskabets bestyrelse et år før valgperiodens udløb. Ole Sonne takkede Hanne Teglhus for en helt enorm indsats i de mange år. Hanne har i høj grad været det kit, som har holdt sammen på Selskabet.

Dirigenten takkede derefter forsamlingen for fremmødet.

Efter generalforsamling foredrag ved fhv. tandlæge, historiker Poul Ulrich Jensen:
Lægevæsenet på De vestindiske Øer i 1800-tallet og om tilblivelsen af bogen ”Under solgudens strenge scepter”.

Aftenen sluttede med kaffe og kage i museets skolestue. Hanne Teglhus, ref. 09.05.2017 (superlativer om Hanne indsat af Ole)

Referatet til download som pdf fil

Referat af generalforsamling 2016

Generalforsamling i  Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland Mødet blev afholdt i Steno Museets planetarium onsdag den 11. maj 2016 kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Valg til bestyrelsen På valg er: Per Vestergaard (modtager genvalg), Frank Mirz (modtager genvalg), Søren Hess (modtager ikke genvalg)
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt


Ad 1. Stenoselskabets formand Ole Sonne bød velkommen, og formanden foreslog Markil Gregersen som dirigent. Markil Gregersen modtog valget, erklærede generalforsamling for lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formanden.


Ad 2. Formanden berettede om Stenoselskabets aktiviteter for året 2015. Bestyrelsen har afholdt de nødvendige møder.

Stenoselskabet har afviklet følgende arrangementer i 2015:

4. februar 2015 Foredrag ved: Anne Thomassen, Fhv. cheflæge Aarhus Kommunehospital: Syfilis og usædelighed– en fortælling fra loftet Foredrag ved: Magne Juhl, Fhv. overlæge, lic.med.: Syfilis – en arbejdsskade hos en jordemoder


11. marts 2015 Ekstraordinær generalforsamling og foredrag ved: Søren Hess, Overlæge, Nuklearmedicinsk Afdeling, OdenseUniversitetshospital: De farlige stråler– og andre medicinske katastrofer


6. maj 2015. Foredraget blev holdt i studenternes hus på Aarhus Universitet Ordinær generalforsamling og foredrag ved: Martin Sundstrøm, Tilrettelægger & Ide-redaktør, DR Videnskab og Troels Kardel, Pens. praktiserende læge, dr.med.: To film om Niels Steensen


26. september, Udflugt til Fårhus/Frøslevlejren med foredrag og rundvisning ved museumsinspektør Henrik Skov Kristensen.


21. oktober. Arrangementet blev afviklet på Aarhus Kommunehospital Arkiver og arkivering. Fortælling og besøg på Hospitalsarkivet i Aarhus

1. Introduktion til Hospitalsarkivet i Aarhus v. Anne Thomassen.

2. Besøg på Hospitalsarkivet i Aarhus på etagen/loftet lige over mødelokalet.
3. Arkivoplevelser v. Aja Høj-Nielsen. Samtidig kaffe og kage.


2. december. Julemøde i Steno Museet Foredrag ved Anders Frøland: Asklepiades og Galenos. To store lægenavne fra den hellenistiske tid - det ene glemt, det andet gemt. Efter foredraget: ost og rødvin

Formanden nævnte at flere fra bestyrelsen er aktive i bestræbelserne på at bevare Museum Ovartaci. Formanden takkede Steno Museet for lån af faciliteter til Stenoselskabets møder. Efter formandsberetningen fik dirigenten ordet. Formandens beretning blev vedtaget.


Ad 3. Dirigenten gav herefter ordet til Stenoselskabets kasserer Søren Hess. Søren Hesse gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet udviser stort overskud, men det skyldes at Årbogen ikke er regnskabsført for 2015. Der var, fra Lægeforeningens side, gået kludder i at få medlemmernes kontingenter overført til Stenoselskabets konto. Dette blev dog rettet. Stenoselskabet vil forsøge at spare en af de sædvanlige tre årlige udsendelse til medlemmerne, da labels fra Lægeforeningen er dyre ligesom porto udgør en betydelig udgift. Kontingent forbliver uændret, da det helst skal stemme overens med Medicinhistorisk Selskab i København. Dirigenten takkede for beretningen og efter spørgsmål til forsamlingen om regnskabet kunne godkendes, blev det vedtaget uden bemærkninger.


Ad 4. På valg er Per Vestergaard og Frank Mirz. Begge blev genvalgt. Kasserer Søren Hess ønskede ikke genvalg. Der blev spurgt om der skulle være valg til bestyrelsen, men formanden gav udtryk for, at der pt. er tilstrækkeligt med medlemmer i bestyrelsen.


Ad 5. Dorrit Sylvester-Hvid blev genvalgt som revisor.


Ad 6. Der var ingen indkomne forslag


Ad 7. Elisabeth Hjøllund efterlyste anekdoter om overlæge Nørby på Marselisborg Hospital. Museumsinspektør ved Steno Museet Morten Skydsgaard informerede om, at alle hospitalsarkiverne på Aarhus KH, som Anne Thomassen har systematiseret, er overgået til Steno Museet. Anne Thomassen er dog fortsat engageret ved arkivet. Morten Skydsgaard meddelte, at Steno Museet vil iværksætte en såkaldt ”crowdsourcing”, som appellerer til, at alle kan give viden til museets database. Desuden vil Morten Skydsgaard ved oktobermødet opstille forskellige uidentificerede genstande og genstande hvis brug, man ønsker viden om.
Dirigenten afsluttede mødet og takkede forsamlingen for god ro og orden. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Ole Sonne som formand, Claus Fenger som næstformand og Hanne Teglhus som kasserer og sekretær.

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved: Professor Henrik Kolstad, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital. Bernadino Ramazzini (1633-1714) – arbejdsmedicinens fader – stadig aktuel?

Hanne Teglhus (ref.) 16.05.2016

Referat Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling i Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland / Stenoselskabet Mødet blev afholdt i Mogens Zielerstuen, Studenternes Hus, Aarhus Universitet, Frederik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C.
Der var omkring 30 medlemmer til stede.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Vedtægtsændringer, forslag om navneændring og ændring af selskabets tegningsret (bilag)
4. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen På valg er: Hanne Teglhus
6. Indkomne forslag
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Formanden Ole Sonne bød velkommen.


Ad 1. Formanden foreslog Markil Gregersen som dirigent. Forslaget blev modtaget med applaus af forsamlingen. Markil Gregersen modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet. Markil Gregersen gav derefter ordet til formanden, som skulle aflægge formandsberetning.

Ad 2. Formanden nævnte, at bestyrelsen havde afholdt de nødvendige møder. Formanden opregnede derefter følgende arrangementer, som selskabet havde arrangeret i regnskabsåret 2014.

Onsdag den 5. marts Foredrag ved pens. overlæge dr. med., Aalborg Sygehus Benedicte Laursen: Om Jutlandia ekspeditionen til Korea 1951-53

Onsdag den 9. april Foredrag ved prof. em. dr. med. Per Vestergaard Og arkitekt, maa. PhD. Peter Thule Kristensen, Arkitektskolen i København: Harald Selmer: Dansk psykiatris- og Risskovs- bygmester fylder 200 år.

Onsdag den 7. maj Generalforsamling Foredrag ved lektor emeritus, tidligere Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet Jens Vellev: Tycho Brahes liv på Hven og hans død i Prag. Lørdag den 20. september Udflugt til Hauchs Physiske Cabinet, Søgade 17, 4180 Sorø Rundvisning ved museumsleder Jørgen From Andersen Efter frokost rundvisning i Sorø Klosterkirke, Akademigrunden 4, 4180 Sorø

Onsdag den 29. oktober kl. 19.00 Besøg i Væksthusene i Botanisk Have i Aarhus Omvisning ved direktør, biolog Ph.d. Bent Lorenzen, Science Museerne, Steno Museet.

Onsdag den 3. december Julemøde i Steno Museet Foredrag ved Lektor emeritus Søren Toft, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Kannibalisme i natur og kultur Foredraget blev efterfulgt af det traditionelle juletraktement: ost og rødvin.

Formanden orienterede om, at en kreds fra selskabets bestyrelse samt et par eksterne deltagere er aktive i bestræbelserne på at bevare Museum Ovartaci.
Formanden henvise til en hjemmeside, hvor man kan afgive sin støtteerklæring: www.skrivunder.net/ovartaci Formanden nævnte Årbogen, og at man skulle tænke på den med hensyn til artikler. F

Formanden sluttede af med at takke trofaste støtter bl.a. med hensyn til julearrangement og kagebagning ved medlemsmøderne.

Efter formandsberetningen fik dirigenten ordet. Dirigenten takkede formanden for beretningen og gav igen ordet til formanden.

Ad 3. Formanden nævnte, at man har foreslået en vedtægtsændring, der gør det mindre bureaukratisk at skifte kasserer.

Formanden nævnte også, at man har foreslået, at selskabet ændrer navn til:

Stenoselskabet med undertitlen Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland.

Med en enkelt korrektion, hvor ordet ”love” blev erstattet af ordet ”vedtægter”. Begge ændring blev godkendt ved den ekstraordinære generalforsamling den 11. marts 2015.

Stenoselskabets vedtægter i den korrigerede version blev uddelt til medlemmerne, ligesom de blev udsendt i forbindelse med indkaldelsen.

Efter formandens forslag til vedtægtsændring fik dirigenten ordet. Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var bemærkninger til forslaget om de foreslåede ændringer. De blev godkendt med applaus, og dirigenten kunne herefter konstatere, at selskabet nu hedder Stenoselskabet.

Dirigenten gav derefter ordet til selskabets kasserer Magne Juhl.

Ad 4. Kassereren kunne fortælle, at der havde været store problemer med at overdrage hvervet til et nyt bestyrelsesmedlem. Kassereren læste regnskabet op. Det udviser et lille overskud. Det kunstigt store overskud sidste år skyldtes overførsel af kassebeholdning fra det nedlagte fynske selskab. Efter kassererens beretning fik dirigenten igen ordet. Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til regnskabet. Dirigenten kunne meddele, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Regnskab og kontingent blev vedtaget med applaus.

Ad 5. Dirigenten nævnte at Hanne Teglhus var på valg til bestyrelsen. Hanne Teglhus var villig til genvalg. Dette blev godkendt med applaus.

Ad 6. Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkomne forslag.

Ad 7. Dirigenten spurgte, om revisor var villig til genvalg. Da dette var tilfældet, blev valget godkendt med applaus.

Ad 8. Der blev spurgt om, hvordan man kunne reducere den bekostelige udgift, der er med postforsendelser. Sekretæren Hanne Teglhus svarede, at megen korrespondance foregår pr. e-mail, men at medlemmerne ofte ikke får meddelt deres evt. nye e-mailadresser, ligesom der fortsat er mindst 1/3 af medlemmerne, hvis e-mailadresser ikke er kendte eller medlemmerne, der ikke har en e-mailadresse. Hvis man ikke har modtaget remindere fra sekretæren bedes man sende sin e-mailadresse til hanneteglhus@gmail.com.

Dirigenten afsluttede med at takke forsamlingen for god ro og orden.

Formanden fik derefter ordet igen og han nævnte efterårets arrangementer.

26. september udflugt til Fårhus / Frøslev lejren ved Padborg

21. oktober, besøg i arkivsamlingen på loftet på Aarhus Kommunehospital

2. december, julemøde med foredrag og efterfølgende ost og rødvin.

Efter generalforsamlingen foredrag ved: Martin Sundstrøm, Tilrettelægger & Ide-redaktør, DR Videnskab og Troels Kardel, Pens. praktiserende læge, dr.med.: To film om Niels Steensen

Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende poster:
Formand: Ole Sonne
Næstformand: Søren Hess Kasserer: Søren Hess
Sekretær: Hanne Teglhus
Øvrige i bestyrelsen: Preben Hørsted-Bindslev, Claus Fenger, Anne Thomassen, Magne Juhl, Per Vestergaard, Frank Mirz, Bjarne Møller-Madsen

Ref. Hanne Teglhus 08.05.2015
Referat Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling i Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland, onsdag den 7. maj 2014

Dagsorden
1.    Valg af dirigent
2.    Formandsberetning
3.    Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
4.    Valg til bestyrelsen
På valg er: Lene Warner Boel, Ulrik Petersen og Magne Juhl.
5.    Indkomne forslag
6.    Valg af revisor
7.    Eventuelt
Formanden Ole Sonne bød velkommen.

Ad 1.
Formanden foreslog Aja Høy-Nielsen som dirigent
Aja Høj- Nielsen modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

Ad 2.
Formanden redegjorde for årets arrangementer og viste supplerende PP:
……
Formanden nævnte, at Selskabet står over for udfordringer og mulige ændringer i forbindelse med Hanne Teglhus’ fratræden som museumsinspektør ved Steno Museet pr. 30. sep. 2014. Hanne har gennem mange år fungeret som Selskabets kontakt til Steno Museet og ydet en prisværdig stor indsats omkring alle praktiske gøremål i forbindelse med Selskabets møder.
Formanden redegjorde for de mulige løsninger, der kan være for fortsat at kunne afholde møder på Museet eller alternativt i Stakladen.
Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte om forsamlingen havde yderligere spørgsmål til formanden.
Da det ikke var tilfældet gav dirigenten ordet til kassereren.

Ad 3.
Kassereren Magne Juhl forelagde derefter det reviderede regnskab. Regnskabet udviser et pænt overskud. Selskabet har 186 medlemmer, hvoraf 7 er studerende, hvilket er særdeles positivt for Selskabets fremtid.
Kassereren foreslog derefter, at man fastholder kontingentet, hvilket blev godtaget med applaus.
Dirigenten takkede kasseren for fremlæggelsen og spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet.
Da det ikke var tilfældet, gav dirigenten derefter ordet til formanden.

Ad 4.
På valg er: Lene Warner Boel, Ulrik Pedersen og Magne Juhl. Lene Warner Boel og Ulrik Pedersen ønskede ikke at genopstille, medens Magne Juhl modtog genvalg. Formanden takkede for deres indsats i bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog, at der kun valgtes et ny medlem, da der i forvejen er flere medlemmer end vedtægterne kræver.
Formanden foreslog derefter Anne Thomasen som nyt medlem. Begrundelsen for valget af Anne Thomasen er AT’s store netværk, AT’s store indsats for kommunens hospitalsvæsens omfattende arkivalier.
Anne Thomasen blev valgt med applaus.

Ad 5.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til bestyrelsen.

Ad 6.
Formanden spurgte, om revisor var villig til genvalg. Revisor Dorrit Sylvester-Hvid svarede ja tak.
Revisor blev valgt med applaus.

Ad 7.
Der blev spurgt fra salen, om hvordan det gik med de forslag, der var indkommet i forbindelse med julemødet 2013, om nyt navn til Selskabet.
Formanden svarede, at ingen af de indkomne forslag havde været åbenlyst egnede.
Spørgeren foreslog derefter, at man udskriver en ny konkurrence og et logoforslag i forbindelse med julemødet 2014.
Formanden accepterede forslaget.
Formanden nævnte, om selskabet igen skal overveje en fusion med Dansk Medicinskhistorisk Selskab.
Men formanden ser det dog ikke som sandsynligt, at en fusion vil være mulig i nær fremtid.
Fra salen blev det foreslået, at møderne forsat holdes i Aarhus.
Dirigenten takkede derefter formanden for at gennemføre generalforsamlingen.
Formanden takkede til slut dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Ole Sonne, formand
Claus Fenger, næstformand
Søren Hess, kasserer
Hanne Teglhus, sekretær
Magne Juhl
Per Vestergaard
Preben Hørsted Bindslev
Frank Mirz
Anne Thomasen

Ref. Hanne Teglhus (de rosende ord om Hannes indsats er tilføjet af formanden)
11.05.2014
Referat Generalforsamling 2012

Referat af generalforsamling i Jydsk Medicinhistorisk Selskab onsdag den 23. maj 2012

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Formandsberetning
3.    Vedtægtsændringer i forbindelse med fusion med Syddansk Medicinhistorisk Selskab. Vedtægtsændringer udsendt i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling
             jvf. Referat af ekstraordinær generalforsamling 28. marts 2012 (se bagsiden)
4.    Forelæggelse af revideret regnskab
5.    Fastsættelse af kontingent
6.    Valg til bestyrelsen. På valg er Frank Mirz og Per Vestergaard (begge modtager genvalg)
7.    Valg af revisor
8.    Eventuelt

Formanden Ole Sonne bød velkommen til de 30 fremmødte medlemmer


Ad 1.
Formanden foreslog Helmer Søgaard som dirigent
Helmer Søgaard modtog valget, hvorefter han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2.
Dirigenten gav derefter ordet til formanden, som aflagde beretning om årets bestyrelsesmøder og øvrige aktiviteter.

Ad 3.
Med henvisning til det udsendte forslag om fusion med Syddansk Medicinhistorisk Selskab spurgte dirigenten forsamlingen om der var indvendinger mod den foreslåede fusion.
Det var der ikke. Da forslag til fusion tidligere har været oppe på en ekstraordinær generalforsamling og her er blevet modtaget med applaus, kunne dirigenten således konstatere at fusionen af de to selskaber hhv Jydsk Medicsinhistorisk Selskab og Syddansk Medicinshistorisk Selskab hermed er en realitet.

Ad 4.
Dirigenten gav herefter ordet til selskabets kasserer Magne Juhl, som fremlagde det reviderede regnskab. Regnskaber udviser et underskud, som skyldes at der er to års afregninger af Årbogen i dette regnskabsår.
Regnskabet godkendt med applaus

Ad 5.
Dirigenten takkede kassereren for fremlæggelsen af regnskabet.
Der er forslag om uændret kontingent. Dette blev modtaget med applaus
Dirigenten gav derefter ordet til formanden

Ad 6.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en 4-årig periode.
På valg er Per Vestergaard og Frank Mirz. De var begge villige til genvalg og blev valgt med applaus
Formanden foreslog at Søren Hess, fra det nu nedlagte fynske selskab, blev indvalgt i bestyrelsen
Søren Hess var villig til at lade sig opstille og han blev valgt med applaus. Søren Hess takkede for valget.

Ad 7.
Revisor vælges for 1 år ad gangen.
Forslag om at genvælge selskabets revisor Dorrit Sylvester-Hvid
Dorrit Sylvester-Hvid takkede for valget

Ad 8.
Det nye selskab skal have nyt navn og logo.

Generalforsamlingen sluttede med at dirigenten takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen holdt fhv. forstanderinde og sygeplejerske Aja Høy-Nielsen et meget inspirerende foredrag om Tuberkulosen som folkesygdom – indsats og omkostninger 1900-1962.
Aftenen afsluttedes med diskussion og spørgsmål til foredragsholderen i museets café, hvor der serveredes kaffe og kage til medlemmerne.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Ole Sonne
Næstformand: Søren Hess
Kasserer: Magne Juhl
Sekretær: Hanne Teglhus
Per Vestergaard
Ulrik Pedersen
Frank Mirz
Lene Warner Thorup Boel
Bjarne Møller-Madsen

Ref. Hanne TeglhusReferat Generalforsamling 2011

Referat af JMHS generalforsamling 18. maj 2011, kl. 19.30 i Steno Museet, Aarhus Universitet

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent

2.    Formandsberetning

3.    Forelæggelse af revideret regnskab

4.    Valg til bestyrelsen

5.    Valg af revisor

6.    Eventuelt

I formanden Bjarne Møller-Madsens fravær bød selskabets næstformand Markil Gregersen velkommen.

Ad 1. Markil Gregersen foreslog Morten Skydsgaard som dirigent.
Morten Skydsgaard takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til selskabets vedtægter, hvorefter han gav ordet til Markil Gregersen, som aflagde formandsberetning.


Ad 2. Formandsberetning

Efteråret 2010
- Lørdag den 11. september
Udflugt til Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup og Gammel Estrup Herregårdsmuseum.
Først var der rundvisning i Herregårdsmuseet og efter frokost møde med veterinærgruppen ved Dansk Landbrugsmuseum og forevisning af det tilknyttede slægtsarkiv.

- Onsdag den 3. november
Foredrag ved professor, praktiserende læge Ph.d. Bo Christensen: Alternativ behandling – fup eller fakta. Den har altid eksisteret og vil også gøre det i 2011.

- Tirsdag den 7. december, julemøde
foredrag ved professor emeritus, dr. med. Nils Gunnar Toremalm, Malmö: Charles Lindbergh – Flyverhelten, som blev medicinsk innovatør.

Foråret 2011
- Tirsdag den 22. februar
Foredrag ved Institutleder, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, professor, dr. med. Niels Morling: Dansk retsmedicinsk historie og dna-undersøgelsernes historie

- Onsdag den 18. maj, generalforsamling
Efter generalforsamlingen var der foredrag ved Fhv. adm. Overlæge ved Radiumstationen i Århus og fhv. lektor ved Aarhus Universitet Arne Sell: Radiumstationen i Århus. Træk af knap 100 års historie. Fra radiologi til onkologi.


Herefter nævnte formanden, at Selskabet havde haft kontakt og møde med Syddansk Medicinhistoriske Selskab, som påtænker at nedlægge deres selskab, på grund af ringe tilslutning til mødearrangementerne. Ved mødet mellem Syddansk Medicinhistoriske Selskabs formand Claus Fenger og bestyrelsen i Jydsk Medicinhistorisk Selskab blev der forslået at det Syddanske selskab fusionerede med det jyske selskab.
Claus Fenger fik herefter ordet hvor han redegjorde for forholdene på Fyn.
Forslaget om fusion var blevet positivt modtaget på deres generalforsamling her i foråret.


Ad 3. Efter formandsberetning blev ordet givet til Selskabets revisor Dorrit Sylvester-Hvid, som i kasserers fravær fremlagde det reviderede regnskab. Revisor bemærkede at det reviderede regnskab for fremtiden bør udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.
Regnskabet blev godkendt.


Ad 4. På valg var Hanne Teglhus, som var villig til genvalg.
Hanne Teglhus blev genvalgt. Hanne Teglhus takkede for valget.


Ad. 5. Selskabets revisor Dorrit Sylvester-Hvid blev foreslået genvalgt. Dorit Sylvester-Hvid takkede for valget.


Ad 6. Det blev foreslået, at der nedsattes et fælles jysk-fynsk udvalg, som kunne udarbejde et forslag til hvordan fusionen og det kommende samarbejde kan udmønte sig. Det blev præciseret fra Claus Fengers side, at de fynske medlemmer ikke vil forvente, at de kommende møder vil blive afholdt på Fyn.
Når udvalget har udarbejdet et forslag, skal det godkendes på generalforsamlingen og på en ekstraordinær generalforsamling. Fusionen kan derfor tidligst være gennemført inden udgangen af 2012.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen afsluttet og takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen var der en kort pause hvorefter der var foredrag (se ovenfor).


Efter generalforsamling og foredrag konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Ole Sonne
Næstformand: Markil Gregersen
Sekretær: Hanne Teglhus
Kasserer: Magne Juhl.

Fusionsudvalget består af:
Ole Sonne (JMHS)
Markil Gregersen (JMHS)
Hanne Teglhus (JMHS)
Claus Fenger (Syddansk MHS)
Søren Hess (Syddansk MHS) 

Referat Generalforsamling 2010

Referat af generalforsamling i JMHS onsdag den 19. maj 2010 kl. 19.30 i  Steno Museets planetarium.

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Formandsberetning
3.    Forelæggelse af revideret regnskab
4.    Valg til bestyrelsen (på valg er: Markil Gregersen, Lene Warner Boel,          begge modtager genvalg)
5.    Valg af revisor
6.    Eventuelt

Selskabets formand Bjarne Møller-Madsen bød velkommen

Ad 1.
Valg af dirigent
Formanden foreslog Aja Høy-Nielsen som dirigent
Dirigenten blev valgt med applaus

Aja Høy-Nielsen takkede for valget og kunne derefter konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
Aja Høy-Nielsen gav derefter ordet til formanden
 

Ad 2.
Formandens beretning:
Selskabet har 125 medlemmer. Alle betaler gennem lægeforeningen.
Formanden gennemgik årets aktiviteter.
 
 
Efter sidste generalforsamling var der foredrag ved fhv. overlæge ved Blodbanken i Århus Jan Jørgensen, om blodtransfusioner og blodbanken i Århus. Derefter kunne man se Steno Museets netop åbnede udstilling Blod – i kroppen – i historien – i banken.
I september var der arrangeret udflugt til Den Gamle By i Århus. Vi mødtes i Traktørstedet og fik derefter en rundvisning i temaet sundhed og sygdom.
I oktober var der arrangeret Medicinhistorisk Årsmøde på Medicinsk Museion i København.
Kun et par personer fra Århus kunne deltage. Endvidere var begge de to foredragsholdere fra Århus forhindret i at deltage. Der var i det hele taget ikke overvældende stor tilslutning til mødet.

Man forsøger måske at arrangere et nyt møde i efteråret 2012.
 

Ved julemødet i december holdt cand.cur. ph.d. Susanne Malchau Dietz foredraget: Mødet mellem tradition og innovation: Florence Nightingale (1820-1910) i sygeplejens og folkesundhedens tjeneste. Efter foredraget var det sædvanen tro stort ostebord med rødvin. Julemødet er altid en stor succes.
 
 
I februar holdt professor, dr. med. Thomas Ledet foredraget Den medicinsk forbrugerisme.
 
I april holdt først institutleder, dr. med. Ole Sonne foredraget Aspekter af vivisektionens og antivivisektionens historie.
Samme aften holdt prof. Christian Brahe Pedersen foredraget Mellemørebetændelse – historisk set.
Christian Brahe Pedersen uddelte sin netop udkomne bog om Mellemørebetændelse til alle.

Dernæst takkede formanden selskabets webmaster, overlæge Frank Mirz for selskabets meget fine og velfungerende hjemmeside.

Formanden berettede at JMHS er hovedansvarlig for Årbogen i år og næste år. Ole Sonne er hovedredaktør i samarbejde med Per Vestergaard.

Formanden berettede at museumsinspektør Morten Skydsgaards kursus i medicinhistorie for de studerende er en succes.

Efter formandens beretning spurgte dirigenten, om der var spørgsmål til formanden .
Det var ikke tilfældet og man gik videre til næste punkt.

Ad 3.
Forelæggelse af revideret regnskab.
Magne Juhl gennemgik det reviderede regnskab. Det balancerer næsten, men med et lille underskud hvert år.
Næste år bør man se på medlemsgebyret. Regnskabet kan ses på selskabets hjemmeside.
 

Ad 4.
Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen har pt. 8 medlemmer, hvoraf to er på valg hvert fjerde år. Et medlem cand.cur. ph.d. Susanne Malchau Dietz har trukket sig ud af bestyrelsen i årets løb på grund af permanent flytning til København.
I år er dog 3 medlemmer på valg.
Magne Juhl, Lene Warner Boel, Ulrik Pedersen. Alle ønsker genvalg.
Alle valgt med applaus.
 

Ad 5.
Valg af revisor
Selskabets revisor gennem mange år Marianne Hager, har valgt ikke at genopstille.
I stedet foreslås Dorrit Sylvester -Hvid.
Dorrit Sylvester - Hvid blev valgt med applaus.

Dirigenten kunne derefter konstatere, at der ikke var indkommet forslag til dagsordenen fra medlemmer.
 

Ad 6.
Evt.
Ingen bemærkninger
Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden

Efter generalforsamlingen var der en kort pause hvorefter Magne Juhl holdt aftenens foredrag.


 

Referat Generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling Onsdag den 6. maj 2009 kl. 19.30 i Steno Museet


Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    formandsberetning
3.    forelæggelse af revideret regnskab
4.    valg til bestyrelsen
5.    valg af revisor
6.    evt.

Formanden Bjarne Møller-Madsen bød velkommen


Ad 1.
Christian Brahe-Pedersen valgtes til dirigent

Ad 2.
Dirigenten konstaterede at der var indkaldt rettidigt, bortset fra en dag, til generalforsamlingen og dirigenten gav herefter ordet til formanden.
Bjarne Møller-Madsen berettede om Selskabets status og aktivitet i det forløbne år.
Selskabet har 140 medlemmer. Selskabet vil gerne være mere aktiv for at hverve nye medlemmer.
Der afholdtes generalforsamling 7. maj 2008
Årets aktiviteter:
Tirsdag den 30. september 2008
Mødet blev afholdt på Museet på Psykiatrisk Hospital, hvor museumsleder Mia Leisted viste rundt. Det var en succes også fordi mødedeltagelsen lå over det normale antal fremmødte.
Onsdag den 5. november 2008:
Ved mødet fortalte museumsinspektør Morten Skydsgaard, Steno Museet om museets nye udstilling: Det uperfekte barn.
Onsdag den 3. december 2008 : Ved julemødet i december holdt professor Peter K. A. Jensen foredraget: Fosterdiagnostikken i Danmark i historisk belysning
Efter mødet blev der sædvanen tro serveret mange spændende oste og rødvin.
Tirsdag den 24. februar 2009:
Ved mødet holdt professor Raben Rosenberg foredraget: Psykiatriens fødsel i det 19. årh.
Og overlæge Per Vestergaard foredraget: Psykofarmakologiens danske pionerer
Tirsdag den 17. marts 2009:
Ved mødet holdt overlæge Johan Hviid Andersen foredraget: Arbejde og Sygdom. Hvad har vi lært af fortiden og hvordan se fremtiden ud?

Medicinhistorie for medicinstuderende
Bjarne Møller-Madsen fortalte derefter om de medicinhistoriske forelæsninger for medicinstuderende som Morten Skydsgaard er ansvarlig for. Der er nu ca. 365 nye studerede hvert år, men i fremtiden vil der være ca 400 nye hvert år dvs. ca. 200 nye hvert semester.
Det er planen at der skal være en forelæsnings- og øvelsesrække i medicinhistorie hvert semester.

Årbogen
Med hensyn til Årbogen blev det ved et fællesmøde hos Claus Fenger i Odense besluttet at årbogen fortsætter som den er. Dvs at man har opgivet at gøre den til et tidsskrift med to udgivelser pr. år.
Samme hovedredaktion to år ad gangen.
For Århus’ vedkommende er Per Vestergaard og Ole Sonne valgt ind i Årbogsredaktionen.
Man opfordrer medlemmer til at melde sig som redaktører.
Vi har fortsat 3 arrangementer hvert semester, men i efteråret er det ene arrangement erstattet af en udflugt eller andet arrangement udenfor Steno Museet.
Lørdag den 24. oktober afholdes det første store fælles Årsmøde på Medicinsk Museion i København.
Årsmødet vil indeholde oplæg fra alle tre Selskaber. Det er håbet at man kan få et stort navn til at forelæse.
Den 13. maj er der Årbogsmøde i Odense.
Selskabet vil gøre hvad det kan for at holde udgifterne til forsendelse nede, da det er vores største udgiftspost. Flere e-mail adresser.

Ad 3.
dirigenten takkede formanden for et fyldigt referat og gav ordet videre til selskabets kasserer Magne Juhl.
Magne Juhl fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4.
på valg var Bjarne Møller-Madsen og Markil Gregersen, som begge blev genvalgt.
Albert Gjedde ønskede ikke genvalg.
Ole Sonne valgtes som nyt medlem

Ad 5.
revisor Marianne Hager genvalgtes som revisor

Ad 6.
De kommende møder vil i vid udstrækning blive lagt på onsdage.
Dirigenten erklærede hermed generalforsamlingen for afsluttet og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen fik forhenværende overlæge Arne Sell ordet.
Arne Sell modtog for flere år siden restoplaget af Lis Bang: Hvad livet lærte mig. En bog om Carl Krebs.
Bogen blev uddelt som gave fra De små glæders legat, til medlemmerne.
Flere bøger kan udleveres på forespørgsel til Hanne Teglhus, Steno Museet.

Efter foredraget fortsatte aftenen med foredrag af overlæge Jan Jørgensen, tidligere Blodbanken i Århus: Den første blodbank i Århus. Tilblivelsen som beskrevet i dokumenter fra 1950’erne.
Derefter var der m ulighed for at besigtige Steno Museets nye udstilling: Blod – i kroppen – i banken – i historien.

Ref. Hanne Teglhus
Sekretær i JMHS
Tlf. 8942 3989

Referat Generalforsamling 2008

Referat af generalforsamling i Jydsk Medicinhistorisk Selskab, onsdag den 7. maj 2008

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Formandsberetning
3.    Forelæggelse af revideret regnskab
4.    Valg til bestyrelsen
5.    Valg af revisor
6.    Eventuelt

18 af selskabets medlemmer var til stede ved generalforsamlingen.

Ad 1) Helmer Søgaard valgtes til dirigent
Helmer Søgaard konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og gav herefter ordet til formanden.

Ad 2) Formanden Bjarne Møller-Madsen
Formanden opfordrede til vi alle rejste os og mindedes nyligt afdøde tidligere sekretær og mange-årige medlem af Jydsk Medicinhistorisk Selskab overlæge Bent Langfeldt. Bent Langfeldt døde den 5. marts 2008. Bjarne Møller-Madsen deltog i den smukke bisættelse.
Herefter opregnede formanden årets møder:

Tirsdag den 8. maj 2007
- Foredrag ved Arkivar Jørgen Mikkelsen, Landsarkivet for Sjælland, Lolland & Falster og Bornholm:
Medicinalberetninger - en kilde til mange slags historier
Den planlagte udflugt til Kirsten Kjærs museum og Nykøbing Mors havde måttet aflyses pga. for ringe tilslutning.
 

Tirsdag den 6. november 2007
- Foredrag ved overlæge Ulrik Baandrup og Flemming Brandt Sørensen: Giambatista Morgagni fra Padova – den første rigtige patolog
 
Onsdag den 5. december – julemødet.
- Foredrag ved Professor Thomas Ledet og overlæge Helmer Søgaard: Thomas Bartholin en stor dansk anatom og has elev

Efter foredraget var der ost og rødvin til alle. Mødedeltagelse ved julearrangementet var stort.
 
Tirsdag den 26. februar 2008
- Foredrag ved bibliotekar, cand. mag., ph.d, Philippe Provencal, Naturhistorisk Museum:
Den arabiske medicin og Europa – hvilken ny viden fik Europa fra den arabiske medicin?
- Foredrag ved overlæge, professor, dr.med. Niels Ehlers, Øjenafdelingen, Århus Sygehus:
Jacques Daviel, kirurg og forsker. Et afgørende trin i stæroperationens historie.

Onsdag den 2. april 2008
- Foredrag ved Lektor dr. med Ole Sonne, institutleder, Institut for Fysiologi og Biofysik, Aarhus Universitet:
Animalsk elektricitet – opdagelsen af musklers og nervers elektriske aktivitet
- Foredrag v ed professor, dr. med. Christian Brahe Pedersen, Århus: Historien om verdens bedste operation. Om Otosclerosekirurgiens udvikling i Danmark
 

Formanden efterlyste ideer til hvordan man kan få flere til at komme til de udbudte arrangementer.

Formanden nævnte herefter, at det udbudte valgfri kursus i medicinhistorie for medicinstuderende (28 i alt) varetages af museumsinspektør, cand. med Morten Skydsgaard og afvikles tilfredsstillende.

Formanden nævnte herefter at der havde været afholdt et fællesmøde de tre selskaber imellem. Formanden udtrykte tilfredshed med at der er god dialog mellem selskaberne.

Flere emner var blevet drøftet ved dette møde:
- Ved mødet var det blevet besluttet at bevare status quo for Årbogen, da den fortsat skal være et aktivt bindeled mellem medlemmerne. Man havde diskuteret artiklernes art og niveau, som man mener bør være alment tilgængelige.
- Hvert selskab har redaktionsforpligtelsen to år ad gangen og på skift. For år 2008 er det København og for årene 2009 – 2010 er det Århus. De respektive redaktioner har frie hænder. Man vil forsøge at lade trykkeriet distribuere Årbogen til de fælles modtagere og fortsat lade de enkelte bestyrelser varetage distributionen til medlemmerne. Der efterlyses yngre forfattere.
- Det vil være muligt engang i mellem at benytte de samme foredragsholdere i de tre selskaber, men man lagde også vægt på, at selskaberne skal bevare den lokale forankring.
På fællesmødet enedes man om, at man ville forsøge at arrangere et fælles seminar for de tre selskabers medlemmer. Mødet foreslås afholdt i efteråret 2009 evt. i Odense f.eks, en lørdag fra kl. ca .12.00 til sidst på eftermiddagen.
- Det var blevet drøftet om man skulle forsøge at skabe en paraplyorganisation for foreninger med samme interesseområde f.eks. med Sygeplejehistorisk Selskab og Farmaceuterne.
De tre selskaber vil i fremtiden bestræbe sig på at mødes en gang om året.

Formanden efterlyste herefter kommentarer til de afholdte møder i JMHS og til Årbogen.
Kommentarer fra salen:
- Fra et medlem blev det foreslået at man bragte lidt mere causerende indlæg i Årbogen a la det hedengangne Medicinsk Forum.
- Man opfordrede til at Årbogen blev trykt med større typer.
- JMHS-mødernes nuværende form er tilfredsstillende.
- Man opfordrede til, at det planlagte fællesmøde afholdes forskellige steder i DK – ikke altid i Odense.
 
Forslag til dagsplan for afholdelse af fællesmøde:
Ankomst til frokost, derefter foredrag, kaffe og afslutning med besøg på udstilling eller andet kulturelt arrangement.

Efter formandsberetningen takkede dirigenten formanden for beretningen, som herefter blev godkendt.

Dirigenten gav ordet til selskabets kasserer, Magne Juhl.

Ad 3) Kassereren gennemgik det reviderede regnskab.
Der er pt. 140 medlemmer, heraf har 138 betalt. De to restanter får en rykker. Selskabet har en indtægt på kr. 28.000 og udgifter på ca. kr. 32.000, men da selskabet stadig har overskud i kassebeholdningen, foreslås ingen stigning af kontingent, som fortsat er kr. 200 for ordinære medlemmer og kr., 100 for studerende. Selskabet har dog ingen studerende.
Regnskabet godkendtes.

Ad 4) Dirigenten gav derefter ordet til formanden, som skulle foreslå nyvalg til bestyrelsen.
Bestyrelsen er selvsupplerende og hvert medlem vælges for en 4-årig periode.

På valg var Frank Mirz (ønsker genvalg) og Aja Høj-Nielsen (ønsker ikke genvalg)
Frank Mirz foreslås genvalgt. Valgt med applaus.
Aja Høy-Nielsen blev takket for sit 12-årige store engagement i bestyrelsens arbejde.

Nye medlemmer:
- Sygeplejerske, lektor, cand. cur. Susanne Malchau foresloges som nyt medlem.  SM blev opfordret til at præsentere sig selv. SM er bl.a. formand for Dansk sygeplejehistorisk Selskab og underviser på AU. SM valgtes med applaus.
- Professor i psykiatri Per Vestergaard foresloges som nyt medlem.
PV blev opfordret til at præsentere sig selv. PV har været ansat ved Psykiatrisk Hospital i Risskov i over 30 år. Afgik som professor sidste år, men er stadig aktiv på hospitalet. PV blev valgt med applaus.

Ad 5) Herefter forslog dirigenten valg af revisor. Marianne Hager blev genvalgt.

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen var der pause før aftenens foredrag:
Lektor, dr. med Jesper Boldsen, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet, Odense
Lepra og den sorte død.

Referat Generalforsamling  2007

- foreligger endnu ikke

 


Referat Generalforsamling 2006

Referat af generalforsamling den 9. maj 2006 i Steno Museet

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Formandsberetning
3.    Forelæggelse af revideret regnskab
4.    Valg til bestyrelsen
5.    Valg af revisor
6.    Eventuelt

Ad 1)
Formanden Bjarne Møller-Madsen bød velkommen og foreslog Bent Langfeldt som dirigent. Bent Langfeldt modtog valget.
Bent Langfeldt konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav derefter ordet til formanden.

Ad 2)
Formanden Bjarne Møller-Madsen nævnte, at der i årets løb havde været 5 møder med i alt 9 foredrag. Hertil kom udflugt til Herning i september.
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
For at få flere medlemmer til at deltage i møderne, har der været annonceret i Acuta og Dagens Medicin. Alligevel er mødedeltagelsen begrænset.
Formanden orienterede om den afholdte XX. Nordisk Medicinhistoriske Kongres på Island 10-13 august 2005, hvor der havde været 112 deltagere. Dog ingen fra Selskabet. Næste kongres afholdes i Umeå i 2007 og næste igen i Finland eller Bergen (Norge) i 2009.
 
2. november 2005 oprettedes ny forening: Medicinhistorisk forening for Sønderjylland. Der har været rettet henvendelse fra Medicinhistorisk Selskab på Fyn om et eventuelt samarbejde.

Ad 3)
Lene Warner Boel fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. Selskabets egenkapital er på omkring kr. 60.000

Ad 4)
På valg var Lene Warner Boel, Magne Juhl og Ulrik Pedersen. Alle blev foreslået genvalgt. Alle blev genvalgt for en fireårig periode.

Ad 5)
Marianne Hager blev foreslået genvalgt til revisor. Marianne Hager blev genvalgt in absentia.

Ad 6)
Albert Gjedde bemærkede, at det i år er Jydsk Medicinhistorisk Selskab, repræsenteret ved Albert Gjedde, der er hovedredaktør for årbogen. Albert Gjedde efterlyste artikler til årbogen til redaktionel bedømmelse. Deadline 1. juni 2006.
 
Bjarne Møller-Madsen annoncerede efterårets udflugt og møder.
- 16. september udflugt til Kiel
- 7. november 2 foredrag
- 6. december, julemøde. Foredrag. Efterfølgende servering af ost og rødvin.
 
Brahe Pedersen roste selskabets hjemmeside. Takken overbringes til selskabets webredaktør Frank Mirz. Forslag fra Albert Gjedde om at selskabet annoncerer arrangementer ligesom "Det lærde Selskab".
   
Bjarne Møller-Madsen foreslog, at man evt. arrangerede et fællesmøde for flere af foreningerne.
 
Albert Gjedde foreslog, at man eventuelt samlede alle årets foredrag og holdt et internatsmøde på Sandbjerg Gods.
 
Ole Helmig opfordrede til ikke at opfatte de af de 2 nyopståede foreninger som konkurrenter. Bjarne Møller-Madsen svarede, at vi ikke opfatter de nye foreninger som en trussel, værtimod. Aja Høy-Nielsen bemærkede at den ene af de nyopståede foreninger især er af interesse for de ældre medlemmer og er gode for sammenholdet i Sønderjylland.
   
Bjarne Møller-Madsen omtalte, at der var vist interesse fra Selskabet på Fyn om et øget samarbejde mellem de øvrige selskaber.
   
Bjarne Møller-Madsen fortalte om tiltaget med tilvalgskurser i faget medicinhistorie for medicinstuderende. Museumsinspektør ph.d. Morten Skydsgaard varetager kursusdelen og introduktionen til medicinhistorien for de nye studerende. Medicinstudiet er nu opdelt i en bachelordel og en kadidatdel i lighed med øvrige universitetsstudier.
 
Bjarne Møller-Madsen efterlyste links til selskabets hjemmeside og opfordrede til at lægge fotos og andet materiale ind på siden.
 
Medlemstallet er på omkring 150. Meget stabilt.
 
Bjarne Møller-Madsen spurgt forsamlingen om man fandt det som en god ide at samle foredragene i temaer. Brahe Pedersen bemærkede hertil at det var en god ide, men at der bør være mulighed for afvigelser.
   
Mødet sluttede med at Bent Langfeldt takkede for god ro og orden.
   
Hermed var generalforsamlingen slut.

I pausen serveredes øl og chips.

Efter pausen var der foredrag ved overlæge, tidligere leder af Statens Seruminstitut dr. med. Klaus Jensen.

20 medlemmer deltog i mødet.    

Hanne Teglhus
referentReferat Generalforsamling 2005

 

Referat af generalforsamling tirsdag den 10. maj 2005 kl 19.30 i Steno Museet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formadsberetning
3. forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Valg til bestyrelsen: På valg er Markil Gregersen (villig til genvalg)
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Ad 1)
Formanden bød velkommen.
Formanden foreslog Bent Langfeldt som dirigent. Bent Langfeldt modtog valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Herefter gav han ordet til Selskabets formand Bjarne Møller-Madsen.
 
 
Ad 2)
Formanden aflagde beretning om selskabets virke i det forløbne år.
Der har været afholdt 6 møder i Selskabet og 6 bestyrelsesmøder.
Formanden gjorde opmærksom på Selskabets hjemmeside og opfordrede forsamlingen til at bidrage med flere links til hjemmesiden og i øvrigt bruge den aktivt.
Selskabets aktiviteter er i årets løb blevet annonceret i Medicus, i Dagens Medicin og i Acuta. Ugeskrift for Læger er mere problematisk at annoncere i. I forbindelse med det sidste foredrag med overlæge Ole Hartling blev der også hængt plakater op rundt på institutter i universitetsparken, men effekten var ikke overvældende.
Dirigenten takkede for beretningen. Der var ingen yderligere bemærkninger.
 
 
Ad 3)
Markil Gregersen forelagde det reviderede regnskab på vegne af kassereren Lene Warner Boel, som var blevet syg.
Kassebeholdningen er på kr. 84.000. Dirigenten spurgte om der var yderligere kommentarer til regnskabet. Det blev derefter godkendt.
 
Kontingentet foresloges uændret, Kr. 200 for almindelige medlemmer og kr. 100 for studerende.
Forslaget blev godkendt.
 
 
Ad 4)
Markil Gregersen foresloges genvalgt. Markil Gregersen modtog valget for en 4-årig periode.
 
 
Ad 5)
Revisor Marianne Hager foresloges genvalgt. Marianne Hager modtog valget.
 
 
Ad 6)
Formanden foreslog, at man brugte noget af kapitalen til et legat til medlemmerne. Det skal kunne søges som bidrag til publikationer eller som tilskud til kongresrejser. Der var flere spørgsmål fra medlemmerne vedrørende forslaget. Det blev positivt modtaget, men det blev pointeret at det er vigtigt, at selskabet fortsat har et tilstrækkeligt stort beløb til rådighed til udgifter til Årbogen.
 
Udgiften til Årbogen er årligt ca kr. 6-8.000. Den er blevet betydelig billigere at trykke de senere år. Årbogen har i flere år modtaget legat på kr. 40.000 til udgivelsen. Men dette beløb skal søges hvert år. Redaktionen af Årbogen kan indhente flere tilbud fra trykkerier, herved kan udgifterne sandsynligvis yderligere reduceres.
Det er ikke meningen, at legatet skal tages af et beløb, der hensættes, da rentetilskrivningen er ubetydelig. Legatet skal tages af kasseoverskuddet, når man mener, det er tilstrækkelig stort. Der er et loft for hvor stort et beløb en forening må have stående som kassebeholdning. Beløbsrammen der tales om som eventuelt rejsetilskud er på kr. 3.000. Det blev foreslået, at der eventuelt kunne udskrives en prisopgave når der blev luft i budgettet. Det er ikke nødvendigvis hvert år der er mulighed for uddeling af legat. Det blev foreslået at et beløb skulle øremærkes til fremme for dansk medicinhistorisk forskning.
Til sidst spurgte formanden Bjarne Møller-Madsen forsamlingen, om der var nogen der var imod, at medlemmerne kunne tildeles et beløb og hvis ikke om bestyrelsen så måtte uddele beløbet. Hertil blev der svaret, at hvis bestyrelsen gør det fornuftigt så er tilladelsen givet.
Forslaget blev herefter godkendt med applaus.
Det blev konstateret, at bestyrelsen har fået noget at arbejde med.
 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.
 
Efter generalforsamlingen fra der kaffe og småkager.
 
Aftenen sluttede med foredrag af lektor, dr. phil. Karl-Erik Frandsen, Afdeling for historie, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet:
Pesten i 1711 - under særlig henvisning til Helsingør.
 
Efter foredraget blev der gjort opmærksom på udflugten til Herning den 17. september 2005.
I Herning vil der være rundvisning i museumssamlingen på Herning Sygehus, og i H.P. Hansens samling på Herning Museum. Dernæst vil der være besøg på Else Alfelt og Carl-Henning Pedersens Museum og udflugten afsluttes ved Cronhammers Eleia.
Der vil blive arrangeret frokost og eftermiddagskaffe.
 
Referent Hanne Teglhus
Sekretær i JMHS
10 maj 2005.

 

Referat Generalforsamling 2004

Referat af generalforsamling tirsdag den 11. maj 2004 kl 19.30 i Steno Museet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af ny revisor
6. Eventuelt

Ad 1)
Formanden Bjarne Møller-Madsen bød velkommen.
Overlæge Bent Langfeldt blev valgt som dirigent
BL konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2)
Bjarne Møller-Madsen har været bortrejst en stor del af vinterhalvåret, derfor aflagde næstformanden Markil Gregersen beretning.

Årets mødeaktivitet blev gennemgået:
Lørdag den 20 september: Udflugt til Medicinsk Historisk Museum i Bredgade i København i samarbejde med Medicinsk Historisk Selskab på Fyn. Omkring 40 medlemmer mødte op på museet, hvor lederen af museet Frank Allan Rasmussen viste rundt. Bagefter blev der budt på en forfriskning.

Tirsdag den 21 oktober: Foredrag ved museumsinspektør, læge Morten Skydsgaard, Steno Museet: Ole Bang (1788-1877) og den sidste hippokratiske medicin.

Onsdag den 29 oktober: Foreningen "Malende læger" havde udstilling på Steno Museet. I den forbindelse inviterede foreningen på kaffe og kage samt foredrag.
Foredrag ved Irma Calonius: Symboler og ikoner i Kurt Trampedachs kunst.

Torsdag den 13 november: Foredrag ved overlæge Niels Kristoffer Jensen, Odense: Kasuistik og medicinsk etik. Genoplivning af kasuistikken - en omstridt og berygtet morallære.

Torsdag den 4. december: Julemøde med foredrag ved professor Albert Gjedde:
De syv små djævle. Om striden mellem Christian Bohr og August Krogh.
Derefter juleglögg og æbleskiver. Julemødet trækker som altid mange medlemmer.

Tirsdag den 17 februar: Stod i moseligenes tegn. Foredrag ved museumsinsspektør Pauline Asingh: Grauballemanden i nye omgivelser. Og foredrag ved overlæge Anne Grethe Jurik: CT scanning af moselig. Foredrag ved overlæge Ulrik Pedersen: Endoskopi af Tollundmanden.
Tirsdag den 23 marts: Foredrag ved læge og Dansk Røde kors' præsident, Freddy Karup Pedersen: Sundhedsarbejdet i Dansk Røde Kors før og nu - nationalt og internationalt.

Næstformanden redegjorde endvidere for hvorledes de kr. 17.000 som gennem flere år har stået på Selskabets konto, nu endelig er blevet brugt til det, de oprindelig var samlet ind til af Jens Donner, nemlig køb af den kostbare Simon Paulli, Flora Danica, som derefter skulle doneres til Steno Museet. Beløbet på de kr. 17.000 rakte dog ikke til betaling for bogen, men sammen med endnu et beløb på kr. 10.000 som stod på en anden konto administreret af Jens Donner, blev det muligt samtidigt at afregne for et par andre kostbare bøger, som Jens Donner ligeledes havde erhvervet med henblik på donation til Steno Museet.

Medicus, Lægekredsforeningens tidsskrift for Århus Amt har i dette år haft forsider med fotos fra Steno Museet. Fotoet har været ledsaget af en helsides tekst skrevet af en af museets medarbejdere. Året ud vil der være forsidefotos med ledsagetekst fra Steno Museet. For ulejligheden har Selskabet fået gratis annoncer om mødeaktiviteter i bladet.
Formandsberetningen blev godkendt.

Fra salen blev der spurgt om undervisning på medicinstudiet, og Bjarne Møller-Madsen svarede, at der allerede nu er obligatoriske introduktionsforelæsninger for de nye studerende og at det i fremtiden bliver muligt at skrive en mindre opgave i medicinhistorie på et senere semester.

Ad 3)
Kassereren Lene Warner Boel forelagde selskabets reviderede regnskab. Det udviser et driftsunderskud, som skyldes, at en del kontingenter fra 2003 endnu ikke er indgået på selskabets konto. Ved overgang til opkrævning gennem Lægeforeningen blev en del medlemmer ikke opkrævet kontingent af Lægeforeningen det første år. Efter utallige henvendelser til Lægeforeningen håber man på, at det vil blive rettet.

Ad 4)
Aja Høy-Nielsen var på valg.
Læge Frank Mirz var foreslået som nyt medlem af bestyrelsen.
Begge blev valgt med applaus for den næste fireårige periode.

Ad 5)
Da Selskabets revisor var foreslået som nyt medlem af bestyrelsen skulle der vælges en ny revisor., forhv. overlæge Niels Knudsen blev foreslået og valgt med applaus.

Ad 6)
Ingen bemærkninger.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Den nye bestyrelse blev opfordret til at mødes og konsolidere sig efter generalforsamlingen og aftenens foredrag.

Efter generalforsamling og pause var der to foredrag:
Overlæge Bent Langfeldt talte om: Lægen og forfatteren Anton Tjekov i 1000-året for hans død.
Museumsinspektør Hanne Teglhus viste og talte om de "nye gamle bøger på Steno Museet". (Simon Paulli: Flora Danica, 1648, og Schüssen: Hebammenkunst, 1770)

Referent Hanne Teglhus
Sekretær i JMHS
25 maj 2004.

Referat Generalforsamling 2003

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. maj 2003 kl 19.30 i Steno Museet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af ny revisor
6. Eventuelt

Formanden Christian Brahe Pedersen bød velkommen
 
Ad 1)
Til dirigent valgtes Bent Langfeldt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dirigenten gav ordet til formanden.
 
Ad 2)
Formanden aflagde bertning om Selskabets aktivitet i det forgangne år.
Formanden bekendtgjorde at han ønsker at fratæde sin post i bestyrelsen og dermed også fra formandsposten efter denne generalforsamling.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til formandesn beretning, og da det ikke var tilfældet blev beretningen godkendt.
 
Ad 3)
Selskabets kasserer fremlagde det reviderede regnskab som godkendtes.
Der blev fra salen spurgt om selskabets store kassebeholdning. Til dette blev der redegjort for at det skyldes et beløb på kr. 17.000 som Selskabet skylder Selskabets tidligere formand Jens Donner (Udlæg for en bog).
    
Kontingentet er forsat kr. 200 årligt og kr, 100 for studerende.
Kontingentet opkræves fra maj 2003 gennem Lægeforeningen.
 
Ad 4)
Bendt Toft Olsen fratrådte efter tur.
Hanne Teglhus modtog genvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig ved først givne lejlighed efter generalforsamlingen
 
Ad 5)
Frank Mirz modtog genvalg.

Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen foredrag ved museumsinspektør cand.med. Morten Skydsgaard, Steno Museet, om Medicinhistorie på Steno Museet.

Efter pausen foredrag ved professor Jørgen Lyngbye om 100-året for den første danske Nobelpris.
 
Referent Hanne Teglhus
Sekretær i JMHS
11 juni 2003

Referat Generalforsamling 2002

Referat af generalforsamling tirsdag den 14. maj 2002 kl 19.30 i Steno Museet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af ny revisor
6. Eventuelt

Ad 1)
Overlæge Bent Langfeldt blev traditionen tro valgt til dirigent. Langfeldt konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
Ad 2)
Formanden Christian Brahe Pedersen aflagde beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år. Det bemærkes, at man meget gerne modtager flere indlæg til årbogen. Beretningen vedlagt.
Pkt. 3) Den nu afgåede kasserer Markil Gregersen kunne ikke selv være tilstede. Det reviderede regnskab blev derfor fremlagt af den nuværende kasserer Lene Warner Boel. Regnskabet gav ikke anledning til kritiske bemærkninger og blev godkendt. Kontingentet uændret fastsat til kr. 200,- og kr. 100,- for studerende.
Ad 4)
To bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Nick Nyland, som ikke ønsker at fortsætte.
Lene Warner Boel, nylig tiltrådt kasserer, er villig til genvalg.

Formanden takkede Nick Nyland for sit arbejde i bestyrelsen og for selskabet.
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Overlæge, dr. med. Ulrik Petersen, samt overlæge, lic. med. Magne Juhl. Begge blev valgt til bestyrelsen.
 
Ad 5)
Overlæge Niels Fjeldborg ønskede ikke at fortsætte som revisor. Selskabet takker for en mangeårig ihærdig indsats. Læge Frank Mirz blev valgt til ny revisor.
Ad 6)
Eventuelt. Det blev anført, at de nedfotograferede sider i årbogen kan være svære at læse. Årbogens redaktion er opmærksom på dette og vil tage det til efterretning.
 
Formanden takkede forsamlingen og dirigenten for god ro og orden.
 
Efter en kort kaffepause var der foredrag ved overlæge Ole Helmig:
Træk af ortopædiens historie – med betydeligt lokalt islæt
De fremmødte fik alle forventninger om et spændende og underholdende foredrag opfyldt.
 
 
Referent Lene Warner Boel
Kasserer i JMHS
17.maj 2002

Referat Generalforsamling 2001
Referat af generalforsamling tirsdag den 8. maj 2001 kl 19.30 i Steno Museet.
 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af ny revisor
6. Selskabets 30 års jubilæum

7. Eventuelt
 
 
Formanden bød velkommen.
 
Ad 1)
Overlæge Bent Langfeldt blev valgt til dirigent.
Langfeldt konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt, dog i sidste øjeblik. Langfeldt havde en indsigelse til den "skaf nye medlemmer" slip, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Som et yderligere lokkemiddel skal stå, at medlemmerne udover foredragene, gratis modtager Årbogen, som alene har en værdi, som næsten svarer til kontingentstørrelsen.
Herefter gav han ordet til formanden
Ad 2)
Formanden Chr. Brahe Pedersen aflagde beretning om selskabets aktivitet det forløbne år. Beretning vedlagt.
Ad 3)
Kassereren Markil Gregersen gennemgik det reviderede regnskab. Årbogen er blevet billigere at trykke.
Regnskabet blev godkendt.
Kontingentet uændret kr. 200, og kr. 100 for studerende.
Ad 4)
To bestyrelsesmedlemmer var på valg.
Markil Gregersen som er villig til genvalg og
Helmer Søgaard som ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Formanden takkede Helmer Søgaard for 18 års godt, aktivt arbejde i bestyrelsen.
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: kirurg Bjarne Møller-Madsen, som også er studieleder i Det Sundhedsvidenskabelige fakultet og professor dr.med. Albert Gjedde, som er Selskabets repræsentant i Steno Museets bestyrelse.
Begge blev valgt med applaus.
Bestyrelsen har nu 9 medlemmer.

Ad 5)
Tidligere overlæge Niels Fjeldborg blev genvalgt til revisor.
Ad 6)
Formanden nævnte Selskabets kommende 30 års jubilæum 25 nov. 2001.
Herefter gav han ordet til kassereren Markil Gregersen, som redegjorde for begrundelserne for valget af de tre æresmedlemmer som er:
 
Tidligere røntgenoverlæge Bent Langfeldt, embedslæge Tage Grodum og apoteker Erik Bové Christensen.
 
Alle disse tre var med til det stiftende møde, hvor de blev indvalgt i bestyrelsen. Og de har alle i mange år, været særdeles aktive i bestyrelsen dels for selskabet og dels for museet.
Den endelige overrækkelse af æresmedlemsbeviser vil foregå ved jubilæumsmødet den 4 dec. 2001. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Der blev klappet efter forslaget til udnævnelsen af de tre æresmedlemmer.
Ad 7)
Ingen meddelelser under eventuelt.
Formanden takkede for god ro og orden og takkede dirigenten for vel gennemført generalforsamling.
Der var 26 personer til generalforsamlingen.
Efter mødet var en kort pause, hvor det var muligt at trække kaffe i automaten og nyde en småkage.
Efter generalforsamlingen foredrag ved overlæge Ole Fjeldborg: Nyretransplantationens historie

Dot.jpg (287 bytes) Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder
2008
- Bestyrelsesmøde 26. februar 2008
 
 
2007
- Bestyrelsesmøde 7. februar 2007
- Bestyrelsesmøde 27. marts. 2007
- Bestyrelsesmøde 6. november 2007
 
 
2006
- Bestyrelsesmøde 28. februar 2006
- Bestyrelsesmøde 29. marts 2006
- Bestyrelsesmøde 8. november 2006
 
2005
- Bestyrelsesmøde 1. februar 2005
- Bestyrelsesmøde 29. marts 2005
- Bestyrelsesmøde 10. maj 2005
- Bestyrelsesmøde 4. oktober 2005
- Bestyrelsesmøde 6. december 2005
2004
- Bestyrelsesmøde 7. juni 2004
- Bestyrelsesmøde 9. november 2004

 

 

 

 

 

 

 
Velkommen til Jydsk Medicinhistorisk Selskab

KOMMENDE MØDE

 

AKTUELT


Husk at sende manuskripter til udgivelse i næste udgave af:
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © MHSFJ 2012-2018